Aabybro

Budgetforlig 2022 vidner om styrket økonomi

Allerede efter det første budgetseminar blev samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen enige om budget 2022, og budgettet vidner også om en styrket økonomi i Jammerbugt.
– Det er fantastisk, at vi igen indgår et bredt forlig, hvor alle er med og båret af et ønske af flere penge til de borgernære områder, siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Øget service
Han peger på, at der er afsat flere penge til børnepasning, skoler og ældreområdet.
– Og selv om vi ikke har fået flere penge fra regeringen til specialområdet, så har vi alligevel kunnet sætte yderligere 20 mio. kr. af til dette område, siger han.
Samtidig er der et anlægsbudget på 130 mio. kr. blandt andet til opførelsen af det nye Skolecenter Jetsmark.
– Trods det store anlægsbudget bliver det kun nødvendigt at tage 38 mio. kr. op af kassen for at finansiere det, siger borgmesteren.
– Samtidig afdrager vi lån for 95 mio. kr. og optager nye lån for kun 35 mio. kr., så det er stort afdrag, vi foretager, tilføjer han.

Overskud
Alligevel opererer budget 2022 med et overskud på driften på 161 mio. kr.
– Det er meget tilfredsstillende. I ”gamle dage” ville vi være glade for et overskud på 60-70 mio. kr., oplyser Mogens Chr. Gade.
Og samme positive udsigter er der for overslagsårene.
Derfor er borgmesteren meget tilfreds med, at kommunalbestyrelsen kan øge den borgernære service samtidig med, at der er en styrket økonomi.
– Desuden er det flot, at vi alle har både viljen og evne til det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen. Vi er fælles om et ansvarligt budget, som vi alle sammen kan se os selv i, også selv om det er valgår, pointerer han.

Punkter fra budget 2022
Udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde er fortsat præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov.
Med budgetaftalen for 2022 er der afsat yderligere 20 mio. kr. for at sikre niveauet og kapaciteten på området.
På seniorområdet har forligspartierne afsat yderligere 8,4 mio. kr. i 2022, for at kunne give en endnu bedre omsorg og pleje og for at sikre klippekortsordningen i sin nuværende form, så de svageste borgere får mulighed for yderligere aktiviteter efter eget valg.
Der bl.a. af sat midler til bedre bemanding, opnormering i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af medarbejderne.
Samtidig er der afsat yderligere 2,35 mio. kr. til at styrke normeringen i folkeskolernes indskoling samt 0,4 mio. kr. til opnormering på SFO-området. Endelig er der prioriteret 50.000 kr. til handicapidræt.

Udvikling i by og land
Budgetaftalen betyder, at der fortsat investeres i udvikling af kommunen.
Eksempler herpå er bl.a.:

 • Der skal arbejdes med Masterplaner/midtbyplaner i Pandrup og Fjerritslev, Kaas og Nørhalne med henblik på at udvikle byområderne.
 • Der sat penge af til udviklingsplaner for ”Nordriget” – Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum, Vester Hjermitslev samt Kaas/Moseby samt også Nørhalne.
 • Der er afsat midler til, at der kan udarbejdes nye lokalplaner, så sommerhusområderne kan udvikles.
 • Der afsættes 1,5 mio. kr. til lyskryds og buslomme i Hune med henblik på at sikre en bedre trafikafvikling
 • Yderligere 4 mio. kr. til Foreningshuset i Aabybro, så Jammerbugt Kommune i alt bidrager med 8 mio. kr. til projektet.
 • Et tilskud på 1,3 mio. kr. til fornyelse af den nedslidte kunstgræsbane i Fjerritslev
 • Nyt lysanlæg til fodboldbanerne i Tranum (0,3 mio. kr.)
 • Bevilling til Han Herred Havbåde er forlænget med 0,5 mio. kr. om året
 • Forskønnelse af området omkring Elmevej i Brovst (0,5 mio. kr.)
 • Ændring af indsejlingen til Attrup Havn, så den matcher ønsker og behov for de sejlende turister (0,5 mio. kr.)
 • Finansiering til gennemførelse af etape 2 af bymidteplanen for Aabybro.
 • Initiativer til at fremme etableringen af el-ladestandere i kommunen.

Trafiksikkerheden i Jammerbugt Kommune prioriteres yderligere med bl.a.:

 • Planlægning af ny cykelsti langs Kvorupvej, som skal binde Pandrup, Kaas og Moseby-området sammen med Blokhus
 • Sikker skolevej ved bl.a. Brovst Skole og fra Ørebro til Fjerritslev
 • Etablering af fortov langs Aarupvej ved Skovsgaard og i forbindelse med etableringen af den nye skole i Jetsmark

Læs om fantastiske oplevelser og events