Nyheder
imported

Borgmesterens nytårsbetragtninger 2015-16

Endnu et år er gået og årsskiftet er en god lejlighed til at gøre status over året, der gik, og skue frem mod det nye - 2016

2015 har været et rigtig godt år for Jammerbugt Kommune. Et år hvor den sikre drift igen har stået skarpt i billedet – båret af politisk og økonomisk stabilitet. Men 2015 har også været året hvor mange nye initiativer er blevet søsat.

Økonomisk set er der gode udsigter til endnu et fornuftigt resultat og dermed en pænt overskud på driften for 8. år i træk.

Regnskabet for 2014, som blev aflagt her i år var flot og på mange måder det bedste i Jammerbugt Kommunes historie med et driftsoverskud på 70 millioner kr. Og for første gang var det muligt at finansiere årets anlægsudgifter fuldt ud via kommunens driftsindtægter og salg af jord.

I Jammerbugt Kommune er der en god tradition for helt brede budgetforlig – med deltagelse af alle eller næsten alle i kommunalbestyrelsen – det var ikke muligt i år. Budgettet i år er således vedtaget af et flertal bestående af Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre. På trods af uenighed om budgettet er der fra alle sider i kommunalbestyrelsen udtrykt ønske om at fortsætte det brede samarbejde til gavn og glæde for Jammerbugten, Jammerbugt Kommune og os der bor her.

Budget 2016 er

Et budget med uændret skatteprocent og uændret grundskyldspromille.

Et budget i balance med et overskud på 53,4 millioner kr. – et anlæg på 84,2 millioner kr. og en kassehenlæggelse på 11,7 millioner kr.

Med andre ord et solidt og ansvarligt budget – som vi plejer at udarbejde dem i Jammerbugt Kommune.

Ny forvaltning med mere fokus på indtægtssiden

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune at servicere borgere og erhvervsliv på bedst mulige måde i forhold til de økonomiske rammer der nu en gang er til rådighed.

I et forsøg på at gøre disse økonomiske rammer lidt større har kommunalbestyrelsen besluttet at etablere en helt ny vækst og udviklingsforvaltning med fokus på indtægtssiden – det at skabe bedre rammer for borgere, ildsjæle, erhvervsliv og investorer at udfolde sig indenfor.

Målet er at vi skal blive flere og skabe mere i fællesskab.

En Kommunes indbyggertal er afgørende for fremtiden og fremskridtet. Derfor er det vigtigt, at vi bliver flere borgere i Jammerbugt Kommune. Det er vi blevet i 2015. Her i skrivende stund er vi netto i år blevet 168 flere indbyggere i Jammerbugt Kommune. Det er positivt og godt.

Vi skal også have flere gæster til at skrive i gæstebogen – alt tyder på, at vi i år har haft flere turistovernatninger end sidste år – det er positivt og godt. Og gør, at vi stadigvæk er den største turistkommune i Nordjylland målt på antal overnatninger – omkring 1.600.000 i år.

Målet er at vi fortsat løfter i flok for at fremme de mange positive tanker og ideer der genereres i vores kommune – så de også realiseres.

Et overordnet projekt for vores nye forvaltning har været: En indgang til Kommunen for erhvervslivet. Dette projekt er lykkedes på en flot måde – og der kommer mange positive tilbagemeldinger fra erhvervslivet, som føler sig godt betjent – og også bedre end tidligere. Det er positivt og godt – og næste projekt i denne kategori bliver projekt: En indgang for borgerne.

Mange konkrete initiativer og projekter er sat i søen

Jammerbugt Kommune er en stor kommune – rent geografisk – en kommune, som er præget af stor mangfoldighed og dermed mange lokale styrkepositioner, som vi søger at udnytte til gavn og glæde for fællesskabet. Nogle konkrete initiativer:

Jammerbugt Kommune har i 2015 valgt at bakke op om Landbrugets kamp for rammevilkår der matcher vore nabolandes – så vores landmænd får mere lige vilkår at konkurrere under.

Jammerbugt Kommune har valgt sammen med 10 andre kommuner at danne Partnerskabet for Vestkystturisme for at bakke op om erhvervets muligheder for vækst og udvikling.

Jammerbugt Kommune har i år besluttet, at der over de næste 2-3 år skal bygges 92 støttede lejeboliger i kommunen i et forsøg på at øge indbyggertallet i vores kommune. 

Jammerbugt Kommune har valgt at prioritere ungeindsatsen bl.a. i et samarbejde med VUC – og i det hele taget at sætte fokus på uddannelse.

Jammerbugt Kommune har oprettet en Task Force bestående af erhvervsfolk- fagforeninger – uddannelsesinstitutioner – kommunale medarbejdere – folk fra regionen og ministerier – alt med det mål at øge fokus på konkrete initiativer om erhvervsudvikling og uddannelse.

Jammerbugt Kommune har i 2015 valgt at søsætte en bosætningskampagne med involvering af alle de lokalsamfund, som ønskede at være med – alle var med – og som tidligere nævnt – så er vi blevet flere indbyggere i vores dejlige kommune.

Konkurrenceudsættelse

Jammerbugt Kommune er en af de kommuner i Danmark hvor flest driftsopgaver er udliciteret – ikke som følge af ideologi, men fordi det sommetider er nødvendigt at få afprøvet prisen på de serviceydelser vi leverer til borgerne.

I år har der bl.a. været udbud af driften af to plejecentre – madudbringningen og hjemmehjælp.

Tour de Jammerbugt

En tur rundt i Jammerbugt Kommune vil afsløre mange små og store initiativer imellem hinanden – jeg vil vælge at nævne nogle her:

  • Der er solgt mere end 20 kommunale byggegrunde i år
  • Masterplanen for Fjerritslev by er vedtaget – nu skal der investeres i byen
  • Den nye genbrugsplads i Pandrup er etableret
  • Blokhus Bæk projektet er indviet
  • Fra 1. januar får alle kommuner i Nordjylland et nyt og fælles beredskab – Beredskab Nordjylland.
  • Jammerbugt Kommune er blevet en vandsikker kommune – som den første i Danmark

Der nedrives fortsat faldefærdige ejendomme i Jammerbugt Kommune via nedrivningspuljen – den såkaldte skrotordning. Grundene søges efterfølgende solgt. Flere haller har i årets løb fået en økonomisk håndsrækning af kommunalbestyrelsen – bl.a. i Skovsgaard, Brovst, Aabybro og Jetsmark

Liv i By og Skole

I Jammerbugt Kommune driver vi projekt Liv i by og Skole – som er en nyskabelse med det klare sigte at bevare og udvikle Jammerbugt Kommune som en så decentral kommune som overhovedet muligt. Sammen sætter de involverede lokalsamfund, skolerne og Jammerbugt Kommune en ny dagsorden. Bolden ligger lokalt og Jammerbugt kommune bakker på forskellige måder op om dette vigtige og prioriterede projekt.

Den igangværende proces – de fremtidige indsatser og de kommende resultater – bliver spændende at følge og være en del af – Ikke blot for de enkelte lokalsamfund og den enkelte skole – Ikke blot for Landdistriktsudviklingen og skoleudviklingen i Jammerbugt Kommune.

Men for et helt land – for er det muligt at gå mod alle odds og spådomme er det muligt at realisere vores fælles drøm. Jeg tror på det – kommunalbestyrelsen tror på det – og jeg er sikker på, at man også i lokalsamfundene tror på det. Og så er der jo det gamle ordsprog der siger: Viljen til at ville giver evnen til at kunne.

Men let bliver det ikke – og vi skal virkelig flytte noget for at komme i mål – Jeg kan huske et flyttefirmas reklamespot: Troen flytter bjerge – alt andet flytter vi. Sådan må det også være her – vi skal virkelig ville den ultimative landdistriktsudvikling og vi skal virkelig ville den ultimative skoleudvikling og vi skal virkelig ville synergien mellem skole og lokalsamfund. Den går ikke med snak, der skal handling til lokalt jvfr. mit slogan: Handling Slår Alt !

Det er tiden – det er nu – og

Vores fælles projekt er jo bl.a. et udtryk for at kommunalbestyrelsen har fornemmet den energi – den virkelyst og den virketrang der er lokalt. Vi er ikke blevet skuffede – der er gang i meget derude på skolerne, i lokalsamfundene og i samspillet – godt bakket op af Jammerbugt Kommune. Fra næste år er der afsat 50.000 kr. pr år til hvert lokalsamfund til realisering af de lokale udviklingsplaner.

Tak for året der gik

2015 har også på mange andre måder været et begivenhedsrigt år for mig. For det første blev jeg i begyndelsen af året udnævnt til Ridder af Dannebrog – En fantastisk ære.I den forbindelse var jeg i Audiens hos Hendes Majestæt Dronningen. I den forbindelse lovede jeg at overbringe en hilsen til alle borgere i Jammerbugt Kommune. For det andet havde jeg i forbindelse med årsskiftet 25 års jubilæum, som kommunalbestyrelsesmedlem – og Kommunalbestyrelsen valgte at markere mit jubilæum med en fornem reception.

Via mit formandskab for de Nordjyske kommuner har jeg haft en enestående god mulighed for at præge og sikre et godt Nordjysk samarbejde. I år har vi for alvor fået søsat vores Nordjyske erhvervssamarbejde – vi har etableret et fælles Nordjysk Beredskab og vi har formået at sætte en fælles dagsorden om bl.a. infrastruktur og specialiserede institutioner.

Men min kerneopgave og det som driver mig mest af alt er naturligvis Jammerbugt Kommune – den skønneste plet i vores land.

Derfor er det også vigtigt for mig at nævne de mange borgere, besøgende og erhvervsdrivende, jeg har mødt ved forskellige lejligheder rundt om i kommunen – på mine busture for nye tilflyttere, til indvielser af store og små projekter, til fødselsdage, bryllupper og andre mærkedage, ved debatarrangementer, borgermøder og andre begivenheder og besøg.

Tak til alle jer, som har inviteret og taget godt imod mig, og tak til jer, som er mødt op, når kommunen har inviteret. Hvert eneste møde bringer ny inspiration.

Tak

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Ligeledes vil jeg gerne takke alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i Kommunalbestyrelsen og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.

Via en historisk indsats er vi i fællesskab godt i gang med at løse den historiske opgave, det er at sikre Jammerbugt Kommune – som en Kommune i sikker drift med blik for fremtiden.

Til sidst er der vist kun tilbage at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende Nytår!

Godt Nytår til Alle !

Læs om fantastiske oplevelser og events