Aabybro

Budget med arbejdsmiljø og sundhed i centrum

Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og forbedringer for patienter er centralt i det budget, som et stort flertal i Regionsrådet vedtog tirsdag.
Her afsættes bl.a. 20 mio. kr. til indsatser mod at afhjælpe akut kapacitetspres og styrke det videre arbejde med arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering målrettet de områder og afdelinger på hospitalerne, som har de største udfordringer.
Derudover afsættes 4 mio. kr. til arbejdsmiljøet via regionens ITOP-pulje (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme), som er målrettet aktiviteter og initiativer, der er med til at styrke medarbejdernes trivsel og det fælles arbejdsmiljø.

Sundhed for alle
Arbejdet med at sikre tæt og nær sundhed for alle nordjyder fortsætter, og forligspartierne har med budgettet ønsket at sætte fokus på, at det skal være nemt og enkelt at komme i kontakt med sundhedsvæsnet.
Derfor sættes der fokus på indsatser, som kan styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
F. eks. skal hjemmebehandling til patienter med KOL styrkes. Helt konkret med det, der kaldes NIV-behandling (Non Invasiv Ventilation). NIV-behandlingen foregår ved, at en maskine via en ansigtsmaske blæser luft under overtryk ned i lungerne i takt med, at patienten selv trækker vejret. Behandlingen kan medvirke til at reducere dødelighed og give bedre livskvalitet for patienterne. Der afsættes 3,1 mio. kr. til formålet.

Palliative teams
I 2021 vedtog Region Nordjylland Plan for den palliative indsats.
Samtidig er der i 2021 afsat midler til kompetenceudvikling og sikring af, at der er psykologer tilknyttet alle teams for lindrende behandling. I budget 2022 afsættes yderligere 2,5 mio. kr.
Forligspartierne ønsker med disse midler at sikre lighed i adgang til palliative behandlinger uanset borgerens diagnose og bopæl.

Børn og unge med svær overvægt
Der ses et stigende antal børn og unge med overvægtsproblemer i Nordjylland. Forligspartierne har stor opmærksomhed på og ønske om at sikre rette indsats til børn og unge med overvægtsproblemer.
I Region Nordjylland er der stor efterspørgsel på det regionsdækkende tilbud i Videnscenter for Børn og Unge. Her tilbydes en indsats til børn og unge, hvor overvægtens sværhedsgrad og komplikationsniveau medfører, at indsatsen ikke kan varetages ved egen læge eller kommune.
I budgettet for 2022 har forligspartierne afsat 2,3 mio. kr. til at sikre og udvide indsatsen på området.

Psykiatrien
Psykiatrien har igennem en årrække haft aktivitetsmedarbejdere ansat på udvalgte sengeafsnit. Mange patienter er indlagt i lang tid, og de hidtidige erfaringer viser, at det er godt for patienten at supplere den behandlingsmæssige indsats med forskellige aktiviteter. Det kan eksempelvis være fysiske eller kreative aktiviteter, der er tilpasset den enkelte patient.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte patient og bygger på en tværfaglig indsats, der er tilpasset den enkelte patient.
Der skal fortsat være opmærksomhed mod at integrere den psykiatriske behandling med aktiviteter for indlagte patienter, og i budgettet for 2022 afsættes der yderligere 1,4 mio. kr. til flere aktivitetsmedarbejdere.

Styrket forskning
Samtidig prioriterer forligspartierne 1 mio. kr. til styrkelse af regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond.
Region Nordjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond blev etableret i 2013 i forbindelse med oprettelsen af Aalborg Universitetshospital, og har siden da uddelt stipendier til kliniske forskningsprojekter.
Stipendierne kan søges af medarbejdere inden for alle faggrupper, der har tilknytning til sundhedsvæsenet i Region Nordjylland. Fondens formål er dels at støtte seniorforskere, der med økonomisk støtte fra Region Nordjylland dermed får nemmere ved at opnå støtte fra andre fonde til deres forskningsprojekt, og dels at fremme talentudviklingen blandt yngre forskere.

Test for kønssygdomme
Forligspartierne er enige om at sikre finansiering i 2022 af projektet ”Checkpoint” under AIDS-Fondet.
Projektet har til formål at sikre adgang til screening og testning for kønssygdomme hos homoseksuelle mænd, udsatte unge, samt transpersoner, som ikke føler sig komfortable med at blive testet hos egen læge, og som ellers ikke testes i et nødvendigt omfang. Der afsættes 920.000 kr. 
Yderligere oplysninger I budgetaftalen for 2022 er der prioriteret en lang række indsatser, herunder arbejdsmiljø, afhjælpning af kapacitetspres, styrket akutindsats, udbygning af lokale funktioner på hospitalerne samt en ny helikopterplatform på Ny Aalborg Universitetshospital.
Få overblik i budgetaftalen her

Læs om fantastiske oplevelser og events