Nyheder
imported

Flere penge til Jammerbug Kommune

Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder, hvilket tydeligt ses i budgetaftalens bemærkninger.

Foto: Poul Nymark

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 4. september 2020 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2021-2024. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten står dermed bag aftalen.

LÆS HELE BUDGETAFTALEN HER

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed.

Gennem en årrække har udviklingen i Jammerbugt Kommune været præget af faldende ledighed, en stigende erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Antallet af nystartede virksomheder har været højt og turisterhvervet har oplevet en stærk fremgang, med meget flotte stigninger i antallet af overnatninger.

Samtidig peger udligningsreformen i den rigtige retning med større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune. Forligspartierne ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 142,2 mio. kr., anlægsinvesteringer på 155,4 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 56,1 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 22,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2021 at være ca. 131,0 mio. kr.

Eventmidler

I budgettet er der afsat i alt 200.000 kr. fra 2021 og frem, til at støtte op om den turistmæssige udvikling, der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at bevilge 100.000 kr. til eventaktiviteter i Blokhus og 100.000 kr. til eventaktiviteter ved Thorup Strand og Slettestrand i 2018, 2019 og 2020, en bevilling som udløber med 2020. Med 2021-budgettet fortsætter man derfor den indsats, der de seneste år har båret frugt med flere aktiviteter, flere events og generelt mere omsætning i både de lokale butikker og hos overnatningsstederne.

Bevillingen som blev givet med budgettet for 2018, har for erhvervet betydet rigtig meget, det har været muligt at igangsætte og afholde en lang række aktiviteter, som vurderes at have indfriet forventningen, nemlig en afsmitning på de kommercielle aktiviteter og som har bidraget til at sætte Jammerbugt Kommune og feriestederne på kortet. Samtidig er aktiviteterne gennemført med en høj grad af medfinansiering således, at der samlet set anvendes mange flere penge på aktiviteter, end de af kommunen anvendte midler.

Turisme og event udvikling

Turismen får en større og større betydning for væksten og udviklingen i Jammerbugt Kommune. Overnatningstallet er markant stigende og nåede i 2019 1,6 millioner overnatninger.

Jammerbugt kommune har gennem årene understøttet turisterhvervet både med rammer for udvikling og med økonomi til at understøtte events – store som små i området langs Limfjorden, i Slettestrand/Thorup Strand samt i Blokhusområdet.

Musik på Torvet i Blokhus er gennem en årrække blevet større og større via et godt samarbejde mellem erhvervet og de frivillige i Blokhus/Hune og Jammerbugt Kommune.

Med baggrund i ovenstående afsætter Forligsparterne også i 2021 økonomi til udvikling af turist erhvervet i Slettestrand/Thorup Strand samt Blokhus/Hune.  Ligeledes afsættes der økonomi til forsat udvikling af musik på Torvet i Blokhus.

Sti 100

I den fysiske-, strategiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken foreslås etablering af en sti som forbinder Blokhus og Løkken. Der er i budget 2021 og de næste to år afsat 0,5 mio. kr. hertil. Planen er politisk vedtaget i Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Kommunerne vil gerne samarbejde om i endnu højere grad at skabe en samlet destination.

Forud for udviklingsplanen har Jammerbugt og Hjørring Kommune gennemført projektet ”Destinationsudvikling Blokhus-Løkken”, hvori der på gentagne advisoryboardmøder og ved stormøde blev udtrykt et højt ønske om at få en stærk rekreativ forbindelse imellem de to byer. Forbindelsen er efterspurgt af aktører, sommerhus-grundejerforeninger og lokale fastboende.

Et samlet rekreativt stiforløb mellem de to særlige feriesteder, vil gøre det attraktivt at bevæge sig til cykel eller til fods ind til byerne, og her gøre brug af byernes tilbud (bespisning, shopping, is, mv.). Det vil aflaste parkeringspladserne i byerne, hvor der er trængsel i højsæsonen. Største del af stien kommer til at ligge i Jammerbugt Kommune.

Infrastruktur i Hune – nyt lyskryds

I Hune og Blokhus er trafikken øget som følge af øget bosætning og turisme. Manglende buslommer i Hune på Vesterhavsvej efter rundkørslen mod vest, gør trafikken mere presset især i sommermånederne. Forligsparterne er derfor enige om, at der findes en løsning med buslommer, så NT-busser ikke gør stop på Vesterhavsvej, når passagererne står af eller på.

Nye lokalplaner og nye udstykninger i Hune giver ekstra trafik til byen hele året rundt. Den positive udvikling kræver ekstra fokus på infrastrukturen. Gennem flere år er der arbejdet for en lysregulering i krydset Hunetorpvej/Vesterhavsvej. Forligsparterne er derfor enige om at afsætte kr. 600.000 kr. til etablering af et trafiklys i Hune.

Sømærket
Desuden er der afsat 200.000 kroner til arbejdet med sikring af Sømærket i Blokhus, fremgår det af forligsteksten.
– Det er et beløb, som vi skal bruge til forundersøgelser i forbindelse med, at vi skal have fundet en løsning, oplyser Jens Chr. Golding.

Pandrup Midtbyplan

Den første Masterplan for de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune – herunder Pandrup by – blev udarbejdet i 2012. Tiden er nu inde til Masterplan 2.0 for Pandrup. De første drøftelser af udfordringer og muligheder er indledt med borgerne, foreninger og ejere. Den nye skole og byfornyelse af midtbyen i Pandrup, er under planlægning. Samtidig er ønsker om nye stiforbindelser til debat. I løbet af 2021 vil den nye masterplan blive færdig, og der vil være et behov for såvel kommunale som private investeringer for at virkeliggøre den nye plan.

Kommunalbestyrelsen har til det videre arbejde over to år samlet afsat 4 mio.kr. til at virkeliggøre planen (1,5 mio.kr. i 2021 og 2,5 mio.kr. i 2022).

Infrastruktur Aabybro

Med den fortsatte udvikling af bymidten, nye boligområder, handels- og erhvervsområder m.v. er der behov for forsat fokus og investering i infrastrukturen i Aabybro. I 2021 gennemføres der en analyse af behov og udarbejdes en plan for kommende investeringer i infrastrukturen i og omkring byen.

Planen skal indeholde et overblik over såvel større som mindre infrastruktur investeringer/behov, herunder bl.a. en østlig ringvej og trafiksikre skoleveje. Planen udarbejdes i 1. halvår af 2021, således der er ligger et grundlag til drøftelse og prioritering for kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetprocessen for budget 2022.

Nyt klubhus til Aabybro Idrætsforening

Det nuværende klubhus er gammelt og utidssvarende, hvorfor der skal bygges nyt. En lokal arbejdsgruppe arbejder lige nu på et oplæg til et nyt klubhus – oplægget skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020. Herefter skal processen for opførelsen af det nye klubhus konkretiseres, så arbejdet kan påbegyndes.

Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. til projektet. Forligsparterne er enige om, at man er positivt indstillet over for muligheden for at tilføre yderligere økonomi, når det konkrete projekt er præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

Renovering af omklædningsrum samt tilhørende toiletter i DGI-huset i Aabybro

Kommunalbestyrelsen er enige om at renoveringen ønskes igangsat i 2021. Projektet er beskrevet i eksterne ønsker til en pris på 1,2 mio. kr. Beløbet finansieres ud af den afsatte Hal-anlægspulje på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udvalgets område.

Sansemotorisk Multihal i Biersted

En tilbygning til Bierstedhallen, der skal bruges til børn og unge med særlige behov og lokale borgere til både nye og eksisterende idrætsaktiviteter, herunder også kulturelle aktiviteter. I 2022 afsætte der 2,5 mio. kr.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Konjunkturerne i Danmark gennem de seneste år, suppleret med en målrettet og effektiv arbejdsmarkedsindsats i Jammerbugt Kommune, har resulteret i at stadig færre borgere i kommunen modtager offentlig forsørgelse. Den seneste periode er dog præget af en stigning grundet effekter af COVID-19, hvilket gælder for samtlige landets kommuner.

For landets kommuner under ét gør sig også gældende, at der gennem de seneste år, er sket en stigning i antal tilkendelser af førtidspension, og dette er ligeledes tilfældet i Jammerbugt Kommune. Samtidig er der i 2020 indført den nye ordning vedr. seniorpension, som borgere kan visiteres til, hvis de er nedslidte fra arbejdsmarkedet.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events