Aabybro

Førstebehandling af budget 2022

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop førstebehandlet den budgetaftale, som blev indgået i begyndelsen af september. Centrale punkter på næste års budget er fortsat at sikre en udvikling i både land og by i kommunen og fastholde og udvikle serviceniveauet for borgerne.

Lys fremtid
Efter en periode præget af usikkerhed i forbindelse med corona ser fremtiden igen lys ud. Ledigheden i kommunen er faldet, og der er fremgang i både etablerede virksomheder og i nystartede virksomheder. Kommunens økonomi er fortsat stabil, og med udligningsreformen fået en større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune.
I næste års budget bliver de store serviceområder som børnepasning, skoler, senior- og handicapområdet prioriteret.
– Igen i år står en enig Kommunalbestyrelse bag budgetaftalen. Det betyder, at vi kan bruge vores kræfter på velfærd og udvikling af hele kommunen, og dermed imødekomme de krav og behov, som en moderne kommune skal kunne imødekomme, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.   

Flere penge til børn og unge
Budgetaftalen sikrer fokus på fortsat kvalitet i dagtilbuddene. En forudsætning for at understøtte en fortsat høj kvalitet i dagtilbuddene er, at sikre tilstrækkelige ressourcer. Derfor er der et yderligere løft i minimumsnormeringen i 2022 i forhold til de 4,8 mio.kr., som allerede er tilført området i år. Det sker som led i en målrettet indsats for at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn.
I folkeskolen sker også et kvalitetsløft. I budgetaftalen 2022 styrker kommunen folkeskolen med yderligere 2,350 mio. kr. Midlerne skal målrettes eleverne i indskolingen og i førskolen. De enkelte skoler får et vist råderum til at bruge midlerne, så de understøtter undervisningen og eleverne bedst muligt lokalt.  SFO’erne i kommune, der favner børn fra 0.-3. klasse får desuden tilført 400.000 kr. til almenområdet.
Til det specialiserede børneområde tilføres 11,4 mio. kr., da stadig flere børn og unge har behov for hjælp og støtte. Med de ekstra midler ønsker kommunalbestyrelsen at sikre de fornødne økonomiske ressourcer på området, så der kan iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for børn og unge.

Voksenområdet styrkes
Flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder, og et stigende antal voksne borgere har behov for at benytte kommunens tilbud om bostøtte eller botilbud på grund af handicap eller psykisk sygdom. Jammerbugt Kommune følger udviklingen tæt, og har fokus på, hvordan de kommunale tilbud kan imødekomme borgernes behov med indsatser, der er sammenhængende og helhedsorienterede.
Trods et stigende pres på området er der i økonomiaftalen imellem regeringen og KL ikke tildelt flere ressourcer, men kun mulighed for at prioritere inden for den eksisterende budgetramme. Kommunalbestyrelsen er dog enige om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9 mio.kr. for at sikre det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde.
– Det stigende udgiftspres kræver, at vi tænker opgaveløsningen anderledes, det er en nødvendighed for fortsat at kunne opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som i dag. Vi vil i højere grad arbejder ud fra et helhedssyn på tværs af sektorer, at vi tænker endnu bredere i samarbejdskulturer, har åbne dialoger og en langt mere netværks- og helhedsorienterede tilgang, end i dag, forklarer Mogens Christen Gade.

Bedre bemanding
På seniorområdet er der afsat yderligere 8,4 mio. kr. i næste års budget. Det sker for at kunne tilbyde endnu bedre omsorg og pleje, der er bl.a. afsat midler til bedre bemanding, opnormering i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af medarbejderne. På området sikrer kommunen også klippekortsordningen i sin nuværende form, som er et tilbud til de svageste borgere, og som giver dem mulighed for at vælge yderligere aktiviteter efter eget valg.

Fokus på udvikling
I budgetaftalen har det været vigtigt at have fokus på, at udviklingen i kommunen favner både i by og land. Derfor investeres der bredt geografisk.
– Vi er en geografisk stor kommune – en landdistriktskommune, hvor vi sætter pris på mangfoldigheden, de lokale initiativer og samarbejdet mellem private investorer, lokale ildsjæle, foreningslivet og kommunen. Derfor er der afsat midler til at sikre en fortsat lokal udvikling i både by og land, siger Mogens Christen Gade. 
I budgettet for næste år er der afsat penge til foreningslivet i flere byer, blandt andet 1.3 mio. kr. til ny kunstgræsbane i Fjerritslev, 300.000 kr. til nyt lysanlæg til fodboldbanerne i Tranum, 4 mio. kr. til renovering af foreningshuset i Aabybro.
Attrup Havn får bedre indsejling, så større både kan lægge til ved havnen. Det sker som følge af en stigende aktivitet i havnen – både i forhold til turister, der ønsker at lægge til i havnen, og for dem, der har fast bådplads.
Der afsættes også midler til udviklingen af flere byområder, heriblandt:  Brovst, Pandrup, Fjerritslev, Kaas, Moseby, Nørhalne, Saltum, Sdr. Saltum og V. Hjermitslev. Det er med henblik på at udvikle byområderne, blandt andet for at sikre sammenhængskraft i skoledistrikterne, til udstykninger af byggegrunde og infrastruktur. 
I oktober 2021 bliver budgetaftalen 2. behandlet i Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmødet. 26. oktober 2021 bliver samarbejdsudvalg, ledere, bestyrelsesrepræsentanter mfl. orienteret om det godkendte budget.

Hovedtal for budgetaftale 2022

  • Indtægter på i alt 2.727,2 mio. kr.
  • Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille
  • Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
  • Nettodriftsudgifter på 2.561,6 mio. kr.
  • Overskud på skattefinansieret drift på 161 mio. kr.
  • Skattefinansieret anlægsbudget på 131 mio. kr.
  • Nettoafdrag på gæld 24,7 mio. kr.
  • Afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)
  • Der er budgetteret med et kasseforbrug på 38,6 mio. kr. i 2022.
  • Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events