Aabybro

Lægger op til yderligere dialog om Gjøl Havn

Debatten om Gjøl Havn skal have en ny lokalplan, der åbner op for byggeri af nye boliger, eller ej, har stået på siden sommeren 2016.
Nu har Vækst- og Udviklingsforvaltningen med udgangspunkt i de mange dialoger udarbejdet et forslag til projektgrundlag med plads til i alt 42 boliger, men også nye aktiviteter.
Det skal danne udgangspunkt for et forslag til en ny lokalplan for havnen.
(Se skitser nederst i artiklen)

Foto: Jammerbugt Kommune

Mere dialog
Dette projektgrundlag har været til politisk behandling i teknik-og miljøudvalget, og det er besluttet, at der skal være en ny runde med samtaler med havnens interessenter med udgangspunkt i projektgrundlaget.
– Vi tager en snak med alle foreninger, kroen og andre for at høre deres synspunkt på projektgrundlaget, siger Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Derefter bliver det behandlet på et temamøde i kommunalbestyrelsen, hvor vi så skal beslutte, om der skal laves en ny lokalplan for Gjøl Havn, som så i givet fald skal sendes i høring, eller om vi skal lukke ned og sige, der bliver ingen ny plan for Gjøl Havn, siger han.

Kan ikke stemme for
Dog er der allerede nu taget forbehold
Under behandlingen i teknik og miljøudvalget fik Michael Krogsgaard ført til protokols, at han ikke kan godkende den del, der omfatter opførelse af 22 af de 42 boliger på havnen.
Og  Lisbet Emmery kan ikke godkende, at der arbejdes videre med 8 boliger på Stejlepladsen ved den eksisterende trailerparkering.

Det udarbejdede projektgrundlag bygger på følgende fokusområder:

 • Den centrale del af havnen skal forbeholdes de nuværende aktiviteter med café, grejhuse, lejrplads, rampe og klubhus. Der skal kun ske en begrænset udvikling i de nuværende aktiviteter.
 • Der skal være mulighed for boligbebyggelse med det formål at styrke Gjøl By.
 • Den kommende udvikling må ikke ødelægge muligheden for eventuelle ønsker til en havneudvidelse i fremtiden.
 • Der skal være mere parkering til de mange sommergæster, der besøger havnen.
 • Vinteropbevaring af både skal ske på havnen, da opbevaringspladsen er central for det liv, der er på havnen og omkring bådene.
 • Der er et ønske om åbne arealer til f.eks. aktiviteter for undervisning af sejlere, SUP (Stand Up Paddling) og kitesurfing mv.
Illustration: Jammerbugt Kommune

Med hensyn til 42 nye boliger arbejdes der med:

 • 12 boliger ved Gjøl Kro
 • 8 boliger ved den eksisterende trailerparkering
 • 22 boliger ved vinteropbevaringspladsen

Det er en væsentlig forudsætning for, at alle aktiviteter kan rummes inden for havnens nuværende areal, at arealer, der om vinteren anvendes til vinteropbevaring af både, i højere grad kan anvendes til f.eks. parkering om sommeren.

Illustration: Jammerbugt Kommune

Stort projekt
Baggrunden er senestes år proces vedrørende Gjøl Havns fremtid og en ny lokalplan.
Det første lokalplanudkast blev fremlagt i juni 2016 med fokus på foreningsliv og de eksisterende aktiviteter på havnen.
Dette forslag var næsten klar til endelig vedtagelse, da der i begyndelsen af 2017 kom et nyt og stort projekt med fokus på bosætningspotentialer på havnen.
Det blev i maj 2017 præsenteret på Gjøl Kro for ca. 225 borgere, og der var argumenter for og imod.
Kommunalbestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for nye boliger frem til maj 2018 og konkluderede, at boligbyggeri på havnen fortsat er en målsætning for Jammerbugt Kommune.
Dog ikke i samme omfang som i forslaget fra maj 2017, og en ny plan skal sikre bedre bevaring af havnens nuværende værdier.

Nej til udvidelse
I 2018-2019 blev det undersøgt om der var mulighed for at ophæve Strand- og Klitfredninger på arealet nord/øst for havnen
Formålet var at få mere plads til f.eks. flytning af vinterpladsen for både. Ønsket blev afvist af Kystdirektoratet, og det har betydet, at arealet omkring Gjøl Havn ikke kan udvides i fremtiden.

Nyt borgermøde
For at få de første input og synspunkter til en ny planlægning blev der den 7. september 2020 afholdt et indbudt borgermøde med en række foreninger og brugere af havnen og byen.
På mødet var der fokus på havnens værdier, byggefelter, boligtyper og arkitektur. Det blev også fremhævet, at havnen både har betydning for brugerne af havnen, borgerne på Gjøl og de mange borgere fra resten af kommunen og nabokommuner, der anvender havnen.
Det er med udgangspunkt i disse dialoger at projektgrundlaget er udarbejdet.

Projektgrundlagets delområder:

Illustration: Jammerbugt Kommune
 • Delområde A: der kan opføres bebyggelse med naturlig tilknytning til havnen og er nødvendige for havnens drift. Byggeri må kun opføres i 1 etage og i samme stil som de eksisterende bygninger i farve og facon. Der kan etableres café og servicefaciliteter og fritidsaktiviteter med tilhørende bygninger.
 • Delområde B: hotel- og restaurationsvirksomhed samt mulighed for at opføre en bolig og udvalgsvarebutikker som galleri, etableres autocamperfaciliteter, p-plads og socialøkonomisk virksomhed/ institution. Byggeriet kan være i 1 etage og skal fremstå i hvidt murværk
 • Delområde C: Overnatningsfaciliteter, p-muligheder, legeplads/ fritidsaktiviteter. Evt. byggeri på arealet skal udformes og placeres således, der er kig fra fjorden mod den bagvedliggende by.
 • Delområde D: vinteropbevaringsplads af både. I det nordøstlige hjørne etablering af sheltere, bålplads og landingsplads for mindre bådtyper samt luftpudebåd.
Illustration: Jammerbugt Kommune

Byggemuligheder:

 • Delområde E: Op til 12 boliger og lejligheder i tilknytning til kroen.
 • Delområde E2: 22 boliger samt et fælleshus med egen have.
 • Delområde C1: 8 lejligheder på hver 100 m2 samt 8 p-pladser, som kan kobles direkte på Fjordgade.

Læs om fantastiske oplevelser og events