Aabybro

Plejecentrene har haft besøg af tilsyn

– En gang årligt skal kommuner aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg hos deres leverandører af hjemmepleje og på plejecentrene.
BDO har udført besøgene for Jammerbugt Kommune for at se, om borgerne får de ydelser, som de er visiteret til.

Ser på faglig standard
I Jammerbugt Kommune er der seks kommunale hjemmeplejegrupper, tre kommunale plejecentre, fire private plejecentre og et friplejehjem.
Alle områder er blevet tilset for at vurdere, om borgerne bliver tilgodeset bedst muligt inden for det fastlagte serviceniveau, den faglige standard, og kommunens regler, instruktioner og værdier.
BDO har gennemført tilsynet på baggrund af dokumentation fra kommunen, observationer og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.

Positiv rapport
Både plejecentre og hjemmeplejen lever op til servicestandarderne.
I rapporten står, at områder er meget velfungerende og arbejder struktureret og systematisk med opgaverne og udvikling.
– Det er med glæde, jeg kan konstatere, at vores plejehjem og hjemmeplejen får ros i tilsynsrapporten for 2019. Både medarbejdere og ledelsen arbejder med fokus på, at beboere på plejehjemmene og borgere, der modtager hjemmehjælp i egen bolig, oplever fleksibilitet og høj faglig kvalitet i vores ydelser. Det bekræfter rapporten os i, at vi lykkes med, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Kompetent personale
Konklusionen er, at personalet og ledelsen arbejder målrettet for et meningsfyldt hverdagsliv med høj faglig kvalitet i pleje og omsorg.
– Vi arbejder for, at vores personale er fagligt kompetente, så de kan imødekomme borgernes behov. Derfor ved jeg, at Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende sørger for, at personalet er opkvalificeret og får den faglige sparring og tværfaglige videndeling, der er brug for, fortæller Mogens Christen Gade.

Ønske om mere dokumentation
Rapporten peger også på nogle anbefalinger for videre udvikling.
Det drejer sig primært om mere struktur i forhold til dokumentation, mens der også peges på yderligere fokus i forhold til grundigere oplæring af afløsere, og en løbende forventningsafstemning mellem borgerne og plejerne.
– Forvaltningen tager udviklingspunkterne til sig som en del af det naturlige arbejde med at løfte kvaliteten i ældreplejen yderligere. I forhold til dokumentation, så er det vigtig, at vi får dokumenteret, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Når vi yder pleje og omsorg sker det ofte på tværs af sektorer og forskellige medarbejdergrupper, og her vil en yderligere dokumentation også hjælpe os til at koordinere og understøtte de forskellige indsatser.
– Når det er sagt, så er der altid en balance i, hvor meget tid, medarbejderne skal bruge på dokumentation kontra den tid, de skal bruge på pleje og omsorg for de ældre, forklarer Mogens Christen Gade.
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen vil arbejde med at organisere dokumentationsarbejdet på en måde, så det ikke går ud over kerneopgaven.

Læs om fantastiske oplevelser og events