Nyheder
imported

Pulje til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet

Jammerbugt Kommune: I år har Kommunalbestyrelsen afsat yderligere 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet.

Det er tale om et helt nyt tiltag, hvor lokale initiativtagere kan søge Landdistriktsanlægspuljen som medfinansiering til et lokalt projekt. Der kan søges op til 25% af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner. – ”Vi har fantastisk mange ildsjæle, som lægger et stort arbejde i at udvikle lokalområderne. Det ønsker vi at støtte op om. En økonomisk håndsrækning kan være en motivation i det daglige arbejde, og et tilskud fra Landdistriktsanlægspuljen til et projekt kan være en anerkendelse, som ildsjælene kan gå videre med, hvis de søger flere midler hos fonde”, siger borgmester Mogens Christen Gade. 

Hvad og hvem kan få støtte?
Jammerbugt Kommune behandler ansøgninger til Landdistriktsanlægspuljen i forhold til følgende kriterier: 
•    Foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk, der har et offentligt formål, og som er hjemhørende i Jammerbugt Kommune, kan søge midler

•    Større anlægsprojekter, der som udgangspunkt er med til at realisere udviklingsplaner i regi af ”Liv i by og skole” og de lokale udviklingsplaner (LUP), vil blive prioriteret

•    Projekter, der søger tilskud, skal som minimum have et samlet budget på 500.000 kr. Mindre projekter henvises til at søge Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler

•    Der er ikke en øvre grænse for projektbudgettet. Dog kan Landdistriktsanlægspuljen maksimalt medfinansiere et projekt med 25 % af det samlede budget og maksimalt 1 mio. kr. Det er muligt at medfinansiere projekter med et større budget end 4 mio. kr., men den maksimale medfinansiering vil være 1 mio. kr. Hvis en ansøger søger om støtte på over 1 mio. kr., kan ansøgningen sendes videre som et budgetønske til kommunalbestyrelsens årlige budgetforhandlinger

  • Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, et anlægsbudget, et driftsbudget og et finansieringsbudget, som er baseret på overslag fra håndværkere eller konkrete tilbud, og en vurdering af planforholdene. Forud for ansøgningen til Landdistriktsanlægspuljen skal ansøger have skaffet 10% af den samlede projektsum. Dog kan op til halvdelen af de 10% være eget arbejde. 
  • Ansøger skal i ansøgningen redegøre for den langsigtede drift af det anlæg, der realiseres med projektet. Et særskilt opmærksomhedspunkt er, hvorvidt projektet kommer til at generere driftsomkostninger for Jammerbugt Kommune
  •  En bevilling fra puljen giver ansøger ét år til at starte projektet op. Er projektet ikke i gang inden for ét år, skal tilsagnet om støtte genbehandles i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Forud for en genbehandling skal ansøger sende en projektstatus og plan for den videre realisering af projektet
  • Landdistriktsanlægspuljen følger i udgangspunktet ansøgningsfristerne for de kommunale landdistriktsmidler. Visse ansøgninger kan behandles løbende, eksempelvis hvis ansøger har fået en stor medfinansiering fra andre og derfor kan restfinansiere projektet via Landdistriktsanlægspuljen
  • Ansøgere, der får tilsagn, får tilbudt assistance og netværk til at understøtte det videre arbejde med projektet. Konkret kan det være individuelle projektmøder, fælles workshops, hvor der er fokus på fundraising, planer, administration af projekter, vidensdeling mellem projekterne og samarbejde med andre fonde.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events