Brovst

Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine

Regeringen og KL er blevet enige om, at der i denne ekstraordinære situation er brug for nye initiativer til at understøtte kommunerne i deres modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

De to parter er blandt andet blevet enige om følgende:

  • Regeringen indkalder til drøftelser med Folketingets partier om at tilvejebringe det lovmæssige grundlag for, at kommunerne fleksibelt og hurtigt kan etablere midlertidige opholdssteder og boliger til de fordrevne ukrainere, som har brug for det.
  • Kommunerne vil i videst muligt omfang tilstræbe at overtage ansvaret for personer, der får ophold efter særloven, hurtigst muligt og senest fire hverdage efter, at de har fået en opholdsholdstilladelse og visiteres til kommunerne.
  • Kommunerne sikres fleksibilitet i forhold til integrationsindsatsen. Det vil af særloven fremgå, at kommunerne i en periode kan udsætte eller berostille krav, regler mv. i forhold til integrationslovens regler om program.
  • Personer med ophold efter særloven skal ikke indgå i landstallet for det forventede antal flygtninge, der kommer til Danmark. Regeringen vil i stedet etablere en særskilt fordeling, hvor der tilstræbes en jævn fordeling mellem kommunerne, så opgaven med at tage hånd om ukrainerne kan ske på bedste vis. Der skal dog i det omfang, det er muligt, være mulighed for at tage hensyn til særlige omstændigheder såsom aktuel indkvartering hos nærtstående familie, tilknytning til arbejdsmarkedet eller andre ganske særlige personlige forhold.

Regeringen og KL er endvidere enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Læs om fantastiske oplevelser og events