Aabybro

Borgmesterens nytårsbetragtninger

Borgmesterens nytårsbetragtninger 2021-22
Endnu et år er ved at rinde ud – og traditionen tro er det en god anledning til at kaste et blik tilbage på året, der gik – og se frem mod det nye år, der venter. Jeg har lovet mig selv, at disse nytårsbetragtninger ikke skal handle for meget om Corona-epidemien, men helt komme uden om den, kan vi nok desværre ikke.

Selvom vi allerede har stået meget igennem på den front, så har virussen desværre endnu ikke sluppet sit greb i hverken vores kommune eller i resten af landet. På trods af en ny bølge af smitte er der dog lys for enden af den berømte tunnel, og det fylder mig med stolthed som borgmester at tænke på det store arbejde og den energi, der igennem året er bragt for dagen fra mange sider – for at få os alle bedst muligt gennem krisen. Uanset om det har været blandt vores kommunalt ansatte, i forenings- og erhvervsregi eller de mange frivillige initiativer – store som små – så gør det mig glad og stolt at se viljen til at ”rykke sammen i bussen” – selv i de perioder, hvor man har skullet holde fysisk afstand.
Det forgangne år har givet talrige eksempler på, at vi kan løfte langt mere i flok, end vi kan hver for sig.  Den evne til at bidrage aktivt til gavn og glæde for fællesskabet er for mig noget af det, der kendetegner os her i Jammerbugt Kommune – på den måde er det ikke så overraskende, at den evne til at gøre tingene sammen, især kommer til sin ret i en krisesituation.
At det ikke er overraskende, ændrer dog ikke på hverken stoltheden eller taknemmeligheden over at det forholder sig sådan
Og så ikke ét ord mere om Corona!

For det går faktisk ikke så ringe endda.
Ledigheden i vores kommune er faldende – Ja faktisk er Jammerbugt den næstbedste beskæftigelseskommune i Danmark – hvilket skyldes et målrettet arbejde kommunalt i et tæt samarbejde med kommunens virksomheder og en fokuseret ungeindsats. Der er også fremgang og vækst at spore hos både etablerede virksomheder og nystartede virksomheder.
Jammerbugt Kommunes økonomi er fortsat stabil, og med udligningsreformen har vi fået en større forudsigelighed i budgetterne og flere penge at gøre godt med i Jammerbugt Kommune.
Det betyder flere midler til den borgernære velfærd og flere midler til at understøtte vækst og udvikling. Blandt kommunerne i Nordjylland er vi fjerdebedst når det gælder befolkningsudviklingen. En beskeden tilbagegang på i alt 100 borgere de seneste 6 år – er pænt sammenlignet med mange andre Kommuner.
Men Selvfølgelig skal ambitionen fremover være en positiv udvikling i befolkningstallet.
 At Jammerbugt Kommune er et attraktivt sted at leve, bo og virke illustreres også rigtig fint af, at andelen af de ca. 3500 kommunalt ansatte i kommunen, der selv har bopæl her, er steget fra 66% i 2017 til 71% i dag.
Og netop de ansatte i kommunen fortjener ekstra rosende ord med på vejen. Ifølge en landsdækkende borgerundersøgelse har Jammerbugt Kommune nemlig haft den næstbedste kommunale service i hele landet i det forgangne år.Og vi kan også bryste os af, at Skovsgård i året der er gået, fik en fornem andenplads i kåringen af Årets Landsby i Danmark 2021. Men vi stiller os ikke blot tilfredse med flotte placeringer og fine tal.  Handling skal der til. Så Jammerbugt Kommune vil også i det kommende kalenderår føre en offensiv bosætningspolitik – og lægge os i selen for at fortælle i hele Nordjylland og i resten af landet, at vi ikke blot er et attraktivt og smukt sted at besøge, men også et godt sted at bo, leve og virke.
Vi fortsætter derfor arbejdet med både at udvikle vores hoved og centerbyer. Ligesom vi fortsætter den handlingsorienterede Landdistriktindsats. I Jammerbugt Kommune går vi efter forskellen og hylder den mangfoldighed og forskellighed, der er i vores kommune – uanset om det er i byerne eller i et af de mange små lokalsamfund. Vi sætter pris på mangfoldigheden, de lokale initiativer og samarbejdet mellem private investorer, lokalsamfund, lokale ildsjæle, foreningslivet og Jammerbugt kommune. Derfor er der afsat midler til at investere bredt geografisk og sikre en fortsat lokal udvikling i både by og på land.
Det betyder også, at der er igangsat mange – både små og store konkrete bygge- og anlægsprojekter rundt om i Jammerbugt kommune. For eksempel det nye Skolecenter Jetsmark, udbygningen af Fjerritslev Gymnasies College, Idrætscenter Jetsmark og byfornyelsesprojekter i bl.a. Aabybro, Brovst og Fjerritslev. Samtidig har kommunalbestyrelsen godkendt lokalplaner, der sikrer udstykninger af nye attraktive byggegrunde til både boligformål og til nye sommerhuse.

Retningen for fremtiden er på plads
Og hvordan sikrer vi så, at der er en rød tråd i arbejdet med at udvikle kommunen i en positiv retning, og at alle trækker på den berømte samme hammel? Nøgleordet er som i så mange andre af livets forhold: -Planlægning. Og på den front har 2021 været et særdeles vigtigt år. Det er ingen hemmelighed, at vi har høje ambitioner for Jammerbugt Kommune, og i den sammenhæng er det afgørende, at vi har planer, strategier og politikker, som kan sætte retningen for, hvordan ambitionerne indfries.
På tærsklen til et nyt år, der samtidig betyder, at en ny Kommunalbestyrelse træder til – er en klar og tydelig retning særlig vigtig. I det forgangne år har vi blandt andet revideret kommunens handlingskatalog for planstrategien. Vi har udarbejdet en ny erhvervs- og vækststrategi.
Vi har udarbejdet en ny Kultur-fritids og Landdistriktspolitik.
Sidst men ikke mindst har vi vedtaget Kommuneplan21. Alt sammen i dialog med borgere og øvrige interessenter. Sammen med vores planstrategi sætter disse politikker nogle klare pejlemærker for vores fremtidige udvikling. Samtidigt er der også angivet nogle konkrete handlinger der skal sikre, at vi opnår de ambitiøse mål for vores Kommune. Som jeg plejer at sige: Fremtiden kommer af sig selv – men det gør fremskridtet ikke! Fremskridtet kræver vi alle bidrager – med det vi kan.

En samlet kommunalbestyrelse bag budgetaftale 2022
Det glæder mig, at det igen i år er en samlet Kommunalbestyrelse, der står bag budgetaftalen for 2022. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig. En tradition, som i en lang årrække har kendetegnet det brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Årets budgetaftale har i særlig grad haft fokus på den borgernære velfærd. F.eks. er der afsat yderligere 8,4 millioner til ældreområdet.
Folkeskolen styrkes med 2,35 millioner kroner målrettet til eleverne i førskolen og indskolingen, mens det specialiserede børneområde styrkes med 11 millioner kr. – ligesom Voksen-/Handicapområdet tilføres 9 millioner kr.
Budgetaftalen understøtter også en fortsat høj kvalitet i dagtilbuddene.

Tak for året, der gik – Godt Nytår
Udgangen af 2021 markerer som nævnt en valgperiodes udløb og dermed også afsked med den siddende kommunalbestyrelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor TAK til den afgående kommunalbestyrelse – og især til de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som træder ud af kommunalbestyrelsen – enten efter eget ønske, eller fordi det ikke lykkedes at blive genvalgt.
Tak for jeres store indsats, jeres engagement og flid – I har alle gjort en forskel.
Evnen og viljen til det brede samarbejde er fundamentet for den stabile drift, vi oplever i Jammerbugt Kommune, og det er noget af det, der er med til at give tryghed for både erhvervsliv, borgere og medarbejdere i kommunen. Det er mit håb, at den politiske stabilitet også bliver gældende i den kommende valgperiode. Med valgresultatet fra kommunalvalget den 16. november står det klart, at jeg fortsætter som borgmester – Jeg er klar til fortsat at løse den store og vigtige opgave. Til alle kandidater, der blev valgt ind ved Kommunalvalget den 16. november, ønsker jeg tillykke med valget.
Den nye kommunalbestyrelse konstituerede sig den 1. december. Med baggrund i en bred konstitueringsaftale bestående af Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre – et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde.
Jeg ser i øvrigt frem til samarbejdet med alle de valgte partier og lister de kommende 4 år.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at rose mine politiske kolleger for evne og vilje til det brede samarbejde, som er fundamentet for den stabile drift, vi oplever i Jammerbugt Kommune. Det er noget af det, der er med til at give tryghed for både borgere og medarbejdere i kommunen. Det er også vigtigt for mig at nævne og takke de mange medarbejdere, borgere, besøgende og erhvervsdrivende, jeg har mødt ved forskellige lejligheder rundt om i kommunen – Til dialogmøder, debatarrangementer, borgermøder indvielser af store og små projekter, til fødselsdage, bryllupper og andre mærkedage.
Til sidst vil jeg gerne takke alle, der i Jammerbugt Kommune på frivillig og ulønnet basis gør en indsats til gavn og glæde for fællesskabet. Også en stor tak til alle medarbejdere ved Jammerbugt Kommune, kolleger i den afgående kommunalbestyrelse og samarbejdspartnere i øvrigt for den indsats, der i årets løb er udført til gavn og glæde for borgerne i vores kommune.
Så er der kun tilbage at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende Nytår!
Godt Nytår!

Læs om fantastiske oplevelser og events