Fjerritslev

Den nye aftale sikrer lærernes forberedelsestid

Se hele aftalen her

– Jammerbugt Kommune har indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen er gældende fra det kommende skoleår.
Se hele aftalen nederst i artiklen.

Vil styrke folkeskolen
I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke folkeskolen i Jammerbugt Kommune i de kommende år. To ting blev udpeget som afgørende for at nå målet: En ny skolepolitik og en arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasselederne.
Mens Skolepolitikken blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet 27. februar 2020, efter en lang og medinddragende proces, er arbejdstidsaftalen nu også i hus.

Fælles retning
Frem mod arbejdstidsaftalen har der været fokus på at skabe mere fleksibilitet og et værn omkring medarbejdernes forberedelsestid.
– Målet har været at udarbejde en skolepolitik og forhandle en arbejdstidsaftale, der sikrer en fælles retning, ramme og et værdisæt for udviklingen af vores fælles skolevæsen. Dette samtidig med, at der fortsat er plads og rum til lokale udviklingsstrategier og samarbejdskulturen på den enkelte folkeskole. Plads til forskellighed er forudsætningen for, at alle kan se sig selv i både skolepolitikken og i arbejdstidsaftalen, og det synes jeg, vi er lykkes rigtig godt med, siger Ulla Flintholm, formand for Børne- og Familieudvalget.

Sikring af forberedelsestiden
Aftalen sikrer den enkelte lærer og børnehaveklasseleder minimum 375 timer årligt til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, det kan enten være til individuel forberedelse eller sammen med kollegaerne. Netop sikring af forberedelsestiden har været et vigtigt mål for Midtvendsyssel Lærerkreds.
– Udviklingen de seneste år har været, at lærerne arbejder mere og mere sammen i teams. Det kan de fortsat, men med den her aftale har vi sikret, at den enkelte også har tid til individuel forberedelse. Forberedelsestiden er alt for ofte den tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst, og det påvirker lærernes mulighed for at levere den bedst mulige kvalitet i undervisningen, siger Kirsten Tranekær, formand for Midtvendsyssel Lærerkreds.”

8,5 timer om ugen
Med aftalen har parterne sikret, at der gennemsnitligt er minimum 8,5 time om ugen til forberedelse. Kommer der nye opgaver til i løbet af skoleåret, skal læreren sammen med sin leder vurdere, hvordan de finder tiden til at løse dem, men den kan ikke tages af forberedelsestiden.
Den nuværende flekstidsaftale fortsætter i forbedret form, og der er fortsat 100 timer uden tilstedeværelse.
– Udover de minimum 375 timer til forberedelse er jeg tilfreds med, at der er aftalt et maksimalt undervisningstimetal på 795 timer, hvilket svarer til 26,5 lektion om ugen. For at hjælpe de nyuddannede lærere godt i gang er timetallet lavere for dem. Jeg synes, vi har fået en fin aftale, og det er herefter op til leder, tillidsrepræsentant og medarbejdere på den enkelte skole at implementere aftalen i den ånd, den er lavet. Det er mit håb, at den vil blive en rigtig god ramme om den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaveportefølje, siger Kirsten Tranekær.

Godt samarbejde
Aftalen er resultatet af et godt og tillidsfuldt samarbejde hele vejen gennem forhandlingerne, hvor begge parter har haft samme mål for øje – at styrke folkeskolen.
– Det glæder mig, at vi har fået en aftale, der både sikrer forberedelsestid, øget fleksibilitet og plads til forskelligheden i forhold til den enkelte skoles udvikling og samarbejdskultur. Men jeg glæder mig især over den vilje til samarbejde og til at finde nye løsninger, som prægede forhandlingen. Vi har haft et godt og tæt samarbejde, og det er den tillid og samarbejdsvilje, der skal få aftalen til at gøre en forskel i dagligdagen. Det er jeg sikker på, at vi sammen vil lykkes med til glæde for alle elevernes læring og trivsel – glade medarbejdere giver glade børn”, forklarer Diana Lübbert Pedersen, konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen.
Kommunalbestyrelsen præsenteres for den samlede arbejdstidsaftale af kredsformand Kirsten Tranekær og konstitueret skole- og dagtilbudschef, Helle Nørgaard Pedersen på et temamøde 25. maj 2020.

Den nye aftale:

Nærværende arbejdstidsaftale er indgået mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssel Lærerkreds.

1. Hjemmelsgrundlag Aftalen er indgået i henhold til § 2 i ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i Kommunerne” i ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne”. Aftalen udgør fravigende og supplerende regler i forhold hertil og bygger på bilag 4 til samme overenskomst. For forhold der ikke er nævnt i denne aftale gælder ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne”

2. Personafgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere omfattet af ”Overenskomst for lærere m.fl.…..” med tjenestested ved Jammerbugt Kommunes skoler. Hvor der i teksten står ”lærere” gælder aftalen for både børnehaveklasseledere og lærere, med mindre andet er nævnt.

3. Indledning Denne lokalaftale er indgået mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssel Lærerkreds. Aftalen skal medvirke til at sikre et fortsat godt og stærkt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på skoleområdet i Jammerbugt Kommune. Lokalaftalen anvendes som grundlag for samarbejde og dialog mellem skoleledelsen og medarbejdere om den lokale udmøntning af arbejdstiden. 4. Formål  Arbejdstidsaftalen har overordnet til formål at understøtte det professionelle lærerarbejde og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse jf. Folkeskolelovens formålsparagraf og Jammerbugt Kommunes skolepolitik. 

I Jammerbugt Kommune vil vi en folkeskole helt i top, som danner og uddanner livsduelige og dygtige elever.

Udviklingen af folkeskolen i Jammerbugt Kommune sker gennem engagerede professionelle, som i læringsfællesskaber understøtter elevernes læring, trivsel og dannelse bedst muligt. 

5. Værdigrundlag
5.1 Værdigrundlag Værdigrundlaget danner det værdimæssige fundament for parternes samarbejde om planlægning af skoleåret og arbejdstidens tilrettelæggelse.

Arbejdstidsaftalen bygger på de tre grundlæggende værdier for skolepolitikken i Jammerbugt Kommune; mod, tillid og fællesskab. Samarbejdet om planlægning af skoleåret og arbejdstidens tilrettelæggelse er funderet i tillid til, at vi alle vil hinanden og fællesskabet det bedste. 

Fællesskabet er en forudsætning for, at den enkelte lykkes med kerneopgaven og i samarbejdet udvikles praksis gennem omstilling, afvikling og prioritering af opgaver under behørigt hensyn til ledelsesretten, teamet og den enkelte. Det betyder, at der er gensidig tillid til, at alle tager ansvar for og bidrager til udviklingen af et godt og sundt undervisnings- og arbejdsmiljø på folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. 

Et godt og sundt undervisnings- og arbejdsmiljø præget af gensidig tillid til hinanden og fællesskabet, er en vigtig forudsætning for modet til at gøre brug af sin professionelle dømmekraft, eksperimentere og afprøve nye tiltag i udviklingen af praksis. Dette gør sig gældende for såvel ledere som lærere.   

En forudsætning for engagerede professionelle lærere er, at man oplever en høj grad af professionel kapital på arbejdspladsen. Fundamentet for dette er, at der er en klar, tydelig og retfærdig ramme for arbejdet. Samtidig skal arbejdstidsaftalen være en fleksibel ramme med plads til skolernes og de professionelles forskellighed – under skyldigt ansvar for fællesskabet og gensidig tillid til, at alle vil fællesskabet det bedste. 

Professionel kapital er en egenskab ved skolen, der består af tre kapitalformer, som gensidigt påvirker hinanden. Kapitalformerne kan kort beskrives således:

• Den sociale kapital er styrken af samarbejdsrelationerne mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse. Det handler blandt andet om, at lærerne og lederne oplever en høj grad af gensidig tillid, respekt og retfærdighed i samarbejdet om kerneopgaven.

• Human kapital forstås som individets talenter i bred forstand. Begrebet dækker såvel tekniske og faglige kompetencer som positive karaktertræk såsom fx empati og engagement.

• Beslutningskapital handler om, hvorvidt læreren føler sig i stand til i hverdagens situationer at vurdere, hvad der er de mest hensigtsmæssige handlinger. Det handler i høj grad om det, lærerkommissionen kalder professionel dømmekraft. 

Overordnet set har den lokale arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune derfor til mål, at:

• Sikre rammerne for, at den enkelte kan lykkes med kerneopgaven bedst muligt • Sikre kvalitet og udvikling af den gode undervisning • Sikre fleksibilitet i arbejdets planlægning og udførelse • Sikre attraktive arbejdspladser præget af et stort engagement • Sikre et sundt og godt undervisnings- og arbejdsmiljø hos ledere og lærere

Denne arbejdstidsaftale skal understøtte det overordnede formål og værdigrundlag. Dette stiller krav til lærere og skoleledere i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at der er behov for fagprofessionelle lærere og en klar og tydelig ledelse. 

5.2 Den fagprofessionelle lærer:
• har en grundlæggende fagfaglig og didaktisk kompetence og mestrer klasserumsledelse
• benytter sig i alle henseender af sin professionelle dømmekraft og kan begrunde sine valg og metoder
• reflekterer alene og sammen med andre over, hvordan egen praksis samt viden og forskning kan kvalificere skolens kerneopgave
• er bevidst om værdien i at have positive relationer til alle børn 
• er engageret i udvikling af praksis både individuelt og i professionelle læringsfællesskaber
• samarbejder aktivt og konstruktivt i relation til kerneopgaven
• udøver professionel dømmekraft både alene og i samarbejde med andre
• involverer og inddrager eleverne i udviklingen af skolen og undervisningen
• deltager i relevant kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse

5.3 Det er ledelsens ansvar, at: 
• sikre en klar, tydelig og gennemskuelig prioritering af rammer og vilkår for lærernes arbejde indenfor de tildelte ressourcer.
• fremme et professionelt læringsfællesskab, der bygger på gensidig tillid, retfærdighed, samarbejde og professionel dømmekraft
• sikre og fremme udviklingen af et sundt og godt arbejdsmiljø præget af tryghed
• involvere og engagere medarbejdere i prioriteringen af skolens udvikling og daglige virke
• kommunikere en tydelig retning for skolens pædagogiske udvikling og sikre implementeringen af Jammerbugt Kommunes skolepolitik
• motivere og forberede ledelse og medarbejdere til deltagelse i relevant kompetenceudvikling, samt understøtte anvendelse af det tillærte til skolens praksis fx ved at målsætte og synliggøre forventninger til videndeling og omsætning af kompetenceudvikling i praksis.

6. Skoleårets planlægning, arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse 6.1 Nettoårsnorm Der planlægges med en årsnorm på 1680 nettoarbejdstimer. Normperioden går fra 1. august til 31. juli. 

6.2 Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere Medarbejderens arbejdstid planlægges på max. 210 arbejdsdage.

1.  Skolerne kan disponere med, at der planlægges arbejde på hverdage i forlængelse af at eleverne har fået sommerferie.

2.  Skolerne kan disponere med de hverdage, der falder efter sommerferiens ophør til elevernes første skoledag.

3.  Skolerne kan endvidere planlægge arbejde på hverdagene omkring påske.

4.     Skolerne kan ikke planlægge arbejde på følgende dage:

a.     Dage planlagt med kollektiv ferie. dvs. efterårsferie, vinterferie og sommerferie

b.     Dagene mellem jul og nytår

c.      Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Det er op til den enkelte skole, hvilke dage man anvender. TR inddrages, hvis placeringen af arbejdsdage ændrer sig hen over skoleåret. I så god tid som muligt orienterer ledelsen lærerne, hvis der sker ændringer.

Der er ikke en forudsætning om, at alle medarbejdere har samme antal arbejdsdage. Endvidere kan de 210 dage afviges pga. arbejdsrelaterede forhold på individniveau fx ved lejrskole, Comeniusprojekter mv. Dog forudsættes dette at ske i dialog med den berørte medarbejder.

Afviklingen af 6. ferieuge, frikøb samt ansøgning om nedsat tid skal indberettes til ledelsen senest den 1. april inden skoleårets start, således at timerne kan medregnes i forbindelse med skolernes normering.

6.3 Loft over undervisningstimetal – Bedre balance For at skabe en god balance i opgavesammensætningen for alle lærere, er det aftalt at fastsætte undervisningstimetallet, så det maksimalt kan udgøre 795 timer om året – jf. § 16 og § 16a i Folkeskoleloven, hvilket ligeledes gælder det udvidede undervisningsbegreb. Dele af lejrskolen kan lægges uden for det maksimale undervisningstimetal. Dette vil fremgå af opgaveoversigten.

For nyansatte jf. bilag 6 fastsættes det maksimale undervisningstimetal til 765. I denne sammenhæng i minimum et år efter ansættelse. Nyansat er man ifølge bilag 6 til overenskomsten, når man har mindre end to års ansættelse som lærer, uanset hvilken ansættelsesmyndighed, man har arbejdet for. 

For deltidsbeskæftigede nedsættes det maksimale undervisningstimetal forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden.

Der kan være særlige tilfælde, hvor hensynet til skolens planlægning efter en aftale mellem ledelse og den enkelte lærer gør, at undervisningstimetallet overstiger de 795 timer. I disse tilfælde skal TR inddrages, og aftalen skal fremgå af opgaveoversigten.

6.4 Tid til forberedelse og øvrige opgaver – arbejdstidens placering og registrering Arbejdstidsaftalen har overordnet til formål at understøtte det professionelle lærerarbejde og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse. I Jammerbugt Kommune anerkendes det, at god undervisning kræver tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. 

Lederen laver en opgaveoversigt og et skema til den enkelte lærer, hvor lærerens undervisningstimer og mødeaktiviteter udgør den enkelte lærers fikstid. I lærerens skema er der – så vidt det har været muligt – taget højde for lærerens behov for sammenhængende forberedelsestid. Den resterende tid udgør flekstiden. For at sikre lærernes mulighed for fleksibilitet i arbejdets planlægning og udførelse kan flekstiden flyttes rundt. Timerne registreres og skal holde sig indenfor +/- 10 timer pr. måned.

Minimum 375 timer til forberedelse – heraf 100 timer uden tilstedeværelsespligt Alle lærere har som minimum 375 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt løbende forældrehenvendelser. For lærere med funktioner og større opgaver bruges tiden til forberedelse og efterbehandling af disse. Ved skoleårets start aftales det mellem ledelse og lærere om en del af disse timer skal være skemalagte timer til fælles forberedelse.  Timerne anvendes på de 210 arbejdsdage, men som minimum har alle lærere i de 40 skoleuger gennemsnitligt 8,5 timer ugentligt til forberedelse, efterbehandling og løbende forældrehenvendelser. De 100 timer er uden tilstedeværelse.

 100 timers individuel forberedelse uden tilstedeværelsespligt Der er afsat 100 timer til individuel forberedelse uden tilstedeværelsespligt. Puljen anses for afviklet i løbet af skoleåret. Ved til- og fratræden i løbet af skoleåret anses puljen for afviklet forholdsmæssigt på anvendte arbejdsdage, med mindre andet er aftalt mellem lærer og ledelse. Dette gælder også ved lovligt forfald. Timerne kan ikke udløse ulempe- og weekendgodtgørelse efter arbejdstidsreglernes § 11 og § 12 med mindre det forudgående er aftalt med lederen.

For de lærere, som overstiger det maksimale undervisningstimetal, og som har særligt meget undervisning i fagene, skal der sikres den fornødne tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen i henhold til det øgede undervisningstimetal. TR, leder og lærer indgår aftale herom. 

Teamarbejde På baggrund af en drøftelse mellem lærere og ledelse afsættes der tid til teamarbejde. Teamarbejde fremgår af opgaveoversigten og skemalægges inden skoleårets start. Teamarbejde omhandler skolens udvikling, og kan bruges til teammøder, lærer- og personalemøder, teamudviklingssamtaler, fagteam etc. 

100 timers pausetid for lærerne For at leve op til EU’s arbejdstidsdirektiv er der afsat en ressource på 100 timer til pause til lærerne. 

Mødeplan for lærernes arbejdstid skal forelægge senest 4 uger før.

Deltidsansatte reduceres forholdsmæssigt.

Der skal på skolen laves aftale om følgende:
• Der aftales placering og timetal for de arbejdsdage, der placerer sig ud over de 200 skoledage.
• På de 200 skoledage er undervisning og fastsatte møder fikstid. Resten er flekstid, som lærerne kan flytte rundt på, så arbejdstiden kan placeres i en fleksibel ramme med plads til skolernes og de professionelles forskellighed.  Den enkeltes mødeplan må ikke være til hinder for deltagelse i mødevirksomhed, teamarbejde, temadage eller andre samarbejdsforpligtelser.
• At medarbejderen selv registrerer ændringer af sin arbejdstid eksklusiv puljen med de 100 timer uden tilstedeværelse

Der kan i forbindelse med konkrete opgaver aftales mellem leder og den enkelte lærer, at man løser opgaven hjemme, eller et andet sted efter lærerens valg. De arbejdstidsmæssige rammer for at arbejde hjemme er de samme rammer, som gælder for en almindelig arbejdsdag, med mindre andet aftales.

Flekstiden kan placeres mellem 7:00 – 17:00.

6.5 Planlægning af skoleåret Planlægning og gennemførelse af arbejdet bygger på de principper vedtaget i ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune” og er kendetegnet ved åbenhed, gennemsigtighed og gensidig, positiv dialog.

TR og skoleleder drøfter planlægningen af skoleåret, herunder:

• Sammenhæng mellem den kommunale ressourceudmelding og skolens opgaveløsning, der ligger til grund for den enkelte medarbejders opgaver og årsnorm. Ved opgavefordelingen skal den enkelte medarbejder sikres reel mulighed for at leve op til folkeskolelovens bestemmelser, herunder § 13 stk. 2 og 3 og § 18, og der skal tages højde for de samarbejdsopgaver, læreren skal løse ud over det samarbejde, der finder sted i relation til undervisningen og den understøttende undervisning.
• Ledelsens principper og kriterier for skoleårets planlægning. Disse udmeldes til det samlede lærerkollegium forud for skoleårets planlægning.
• Hvordan de forskellige samarbejdsopgaver kan løses.
• Hvorledes processen omkring dialogen med den enkelte medarbejders opgaveoversigt tilrettelægges og gennemføres mellem leder og lærer.
• Hvordan det sikres, at den enkelte medarbejder kan leve op til folkeskolelovens bestemmelser herunder bl.a. evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og underretning til hjemmet herom.
• Hvordan det sikres, at undervisningen kan forberedes og efterbehandles.
• Principper for udarbejdelse af opgavebeskrivelser.
• Hvorledes processen omkring den løbende opfølgning på lærerens præsterede arbejdstid tilrettelægges og gennemføres.

6.6 Opgaveoversigt Forud for hver normperiode skal medarbejderne have udleveret en opgaveoversigt, som angiver de overordnede arbejdsopgaver, som medarbejderen har ansvaret for at løse. 

Hvis der sker ændringer undervejs i lærerens opgaveoversigt, skal der tages stilling til om der kan prioriteres anderledes eller om det skal opgøres som overtid jf. arbejdstidsreglernes § 8 stk. 1. For at sikre gennemsigtighed og sikring af undervisningstillæg skal TR inddrages i disse drøftelser. Dette aftales inden opgaven udføres. Tilfældigt opståede vikartimer kan også udløse overtid.

Uforudsete opgaver Med opgaveoversigten gives et tilsagn om undervisningstillæg i henhold til omfanget af opgaver, der udløser undervisningstillæg. Der benyttes TRIO i Jammerbugt Kommune, så antallet af undervisningstimer for fagene, den understøttende undervisning og timer efter det udvidede undervisningsbegreb klart fremgår.

Opgaveoversigten er et fuldt årsværk og er et udtryk for et løntilsagn til læreren. 

Af opgaveoversigtens supplerende tekst skal følgende ligeledes fremgå:

• hvor mange og hvilke dage, der planlægges som arbejdsdage
• særlige individuelle aftaler fx lærere, der har mange øvrige opgaver og lærere, som læser flere timer end det aftalte, ekstra forberedelsestid, behov for sammenhængende forberedelsestid etc.
• Hvilke aftaler der er indgået ift. den enkelte deltidsansatte
• løbende aftaler ved uforudsete ekstraopgaver

Forud for skoleårets planlægning forelægger ledelsen sine principper og kriterier for TR til drøftelse, og herefter udarbejder ledelsen opgaveoversigterne på baggrund af dialogen med den enkelte medarbejder eller en gruppe af medarbejdere, fx et team. I dialogen indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug.

Opgaveoversigterne skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra gennemsigtige, forståelige og saglige kriterier.

I tilknytning til opgaveoversigten skal der ved større, relevante opgaver, udarbejdes opgavebeskrivelser. Formålet er en forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejderne om opgavens indhold og omfang.

For de medarbejdere som skal deltage i kompetenceudvikling, skal der i dialogen om opgaveoversigten tages højde for alle aktiviteter i forbindelse med kompetenceudvikling, herunder evt. øget teamarbejde.

Det tilstræbes at udlevere en opgaveoversigt til alle inden sommerferien påbegyndes.

TR modtager lærernes opgaveoversigter.

6.7 Lejrskole Som supplement til § 7 stk. 1, nr. 7 er det aftalt, at der udbetales undervisningstillæg for de 14 timer pr døgn. 

6.8 Nyuddannede og nyansatte – mentorordning Skoleleder, TR og AMR på de enkelte skoler udarbejder en plan for, hvordan man i øvrigt støtter og følger op på nyansatte og nyuddannede lærere i opstarten, så de gennem fortsat engagement kan fastholdes i professionen fx gennem mentorordninger, hjælp til klasseledelse og forældresamarbejde, faglige mentorer m.m.

6.9 Frikøb og afvikling af frikøbsdage Midtvendsyssel Lærerkreds kan frikøbe tillidsvalgte til kurser, møder mv efter gældende regler. En frikøbsdag giver tjenestefrihed med løn fra den planlagte arbejdstid på en datofastsat dag. Arbejdstiden for den frikøbte opgøres i henhold til arbejdstidsreglernes § 7, nr. 2.

Arbejdsgiver fremsender en refusionsopgørelse, via lønkontoret, til den lokale kreds, som herefter afregner direkte med arbejdsgiver. Kredsen kan frikøbe tillidsvalgte på halve dage. Kl 12 fastsættes som grænsen. Arbejdsgiver har ret til at opkræve refusion for 7,4 time pr. kursusdag. Efter aftale kan man frikøbe ”halve” dage af 3,7 timer pr kursusdag.

6.10 Opgørelse af arbejdstiden Skolelederen er opmærksom på, at den enkelte medarbejder registrerer sin løbende præsterede arbejdstid. Der skal være særlig opmærksomhed ved arbejdstidsopgørelse i forbindelse med barsel, orlov og ansættelsesophør.

Opgørelsen er den registrerede arbejdstid, de 100 timer uden tilstedeværelse jf. afsnit 6.4 samt uforudsete opgaver jf. afsnit 6.6 

7. Frihed til andet fravær følger de almindelige principper for ansatte i Jammerbugt Kommune Skolernes ledelse skal i den sammenhæng fortsat følge de personalepolitiske retningslinjer der gælder for personale ansat i Jammerbugt Kommune. Disse findes på TRYK.

8. Tvistløsning Til lokal afgørelse af evt. tvister, som ikke kan løses på den enkelte skole, nedsættes et Tvistløsningsudvalg, bestående af to repræsentanter fra Midtvendsyssel Lærerkreds og Skolechefen i Jammerbugt Kommune samt en af skolechefen udpeget medarbejder. Parterne fraskriver sig ikke muligheden for at afprøve eventuelle tvister fagretsligt, jf. Hovedaftalen mellem KL og LC. 9. Evaluering Aftalen evalueres løbende i forhold til om formålet med aftalen er opnået. Det drejer sig især om, sikring af at den enkelte bedst muligt kan lykkes med kerneopgaven, sikring af kvalitet og udvikling af den gode undervisning, sikring af fleksibilitet i arbejdets planlægning og udførelse, sikring af attraktive arbejdspladser præget af stort engagement og sikring af et sundt og godt undervisnings- og arbejdsmiljø hos ledere og medarbejdere.

Aftalen evalueres som minimum primo år 2021, og der tages endelig stilling til fornyelse af aftalen senest den 31. marts 2021.

10. Ikrafttrædelse og opsigelse Arbejdstidsaftalen træder i kraft 1. august 2020, men kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 30. april med udløb pr. pågældende års 31. juli. Aftalen genforhandles inden skoleåret 2021-2022.

Læs om fantastiske oplevelser og events