Nyheder
imported

Nyt forslag til lokalplan i Hune skal sikre udviklingen af området

Offentlig høring om lokalplan og kommuneplantillæg om ny beboelse, hotel og butikker i Hune

Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmødet 27. februar vedtaget, at forslaget til Kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til Lokalplan 19-012, Centerområde, Vesterhavsvej, Hune skal i offentlig høring i otte uger.

Der afholdes informationsmøde i Hune vedr. Lokalplan 19-012 og 19-009 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 24 og 25 den 23. marts 2020 kl. 16.30-18.00. Mødet afvikles som en byvandring, der starter på parkeringspladsen ved Blokhus Lys kl. 16.30. Der vil være mulighed for at høre om begge områder og hovedpunkter i lokalplanerne samt den kommende trafikplan for Hune.

Lokalplan 19-009: https://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/hoeringer-og-offentliggoerelser/lokalplanforslag/forslag-til-lokalplan-19-009/

Lokalplan 19-012: https://www.jammerbugt.dk/borger/bolig-og-flytning/planer/hoeringer-og-offentliggoerelser/lokalplanforslag/forslag-til-lokalplan-19-012/

Hune har i den sidste årrække udviklet sig løbende, og er i dag et aktivt og spændende område tæt på Vesterhavet. For at sikre områdets fortsatte udvikling, har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune valgt at sende en lokalplan, og et kommuneplantillæg i offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen er delt op i fem områder:

  • Publikumsorienterede funktioner som koncerter, udstillinger, butik, boder ol.
  • Hotel
  • Etageboliger
  • Detailhandel med udvalgsvarer
  • Randbebyggelse langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger og butikker.

I lokalplanen er der særligt fokus på at tage hensyn til, at der ikke bliver gener fra den bebyggelse, der lægges op til i den centrale del af lokalplanområdet. – Vi har været del af og vidne til en spændende udvikling i Hune- og Blokhusområdet, som har skabt mere aktivitet – også uden for den typiske sæson i byerne. I Kommunalbestyrelsen har vi et ønske om at støtte op om den fortsatte udvikling. Vi er samtidig opmærksomme på, at udviklingen skal ske i balance med området og de allerede eksisterende bygninger, og det synes vi, forslaget til lokalplanen er et udtryk for”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Flere hensyn
I lokalplansforslaget er der derfor lagt op til en række hensyn i udviklingen af Hune. Det betyder, at mindst 20% af arealerne til hotel- og etagebebyggelsen skal udlægges til fælles friarealer. Mens det er et krav, at der skal etableres et støjhegn mod syd for at mindske støj- og lyspåvirkningen hos nabobebyggelserne. Området vil få vejadgang fra Vesterhavsvej og Hunetorpvej. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af trafikudviklingen i Hune. Derfor kan det blive nødvendigt at etablere en venstresvingsbane på Vesterhavsvej og ombygge krydset ved Hunetorpvej og Vesterhavsvej.

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan sendes snarest i otte ugers høring, og forventes at blive vedtaget inden sommeren i år.

Læs om fantastiske oplevelser og events